Bảng Giá

Tên Tài liệu Download
Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội ban hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật Download
Luật số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội ban hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Download
Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 về thể thức văn bản của Đảng Download
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Download
Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật Download
Phu lục số 02 _Thông tư 25 Download
Phu lục số 01 _Thông tư 25 Download
Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật Download
Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Download
Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/0/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Download
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và sửa đổi năm 2002 Download
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG LƯU TRỮ HOÀNG PHÁT
Địa chỉ :160/113, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện Thoại :08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Hotline : 08. 625. 625. 65 - 0908.649.471
Email: ngason7975@yahoo.com